Top
X
X
X
Logo Small (Retina) Logo Full Small (Retina)

Polityka Prywatności

Staffin.pl

 

Polityka ochrony danych osobowych – STAFF In Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy platformy internetowej https://www.translinegroup.pl („Witryna“), zarządzanych przez Spółkę o ograniczonej odpowiedzialności Staff In Sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Legionów 2, 50-047 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524280, wysokość kapitału zakładowego: 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, NIP 9512381837, REGON 147341916 ( „Staff In“). Więcej informacji o tym, jak się z nami skontaktować, w 13. rozdziale niniejszej polityki ochrony danych.

Prywatność Państwa traktujemy bardzo poważnie. Państwa dane osobowe nie zostaną przez nas sprzedane ani wynajęte. Wszystkie dane zostaną przez nas zgromadzone, przechowywane i zarządzane zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Nr. 2016/679, postanowieniami innych aktów prawnych oraz nie zostaną przez nas przekazane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do tego według przepisów prawa bądź jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, albo wyrażą Państwo zgodę na przekazanie swoich danych.

Świadczenie usług za pośrednictwem witryny („Platforma”) jest możliwe tylko dzięki gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, usuwaniu i (lub) innemu wykorzystywaniu danych związanych konkretnie z Państwem („Przetwarzać” lub „Przetwarzanie”). Danymi osobowymi określa się informacje o osobie, której tożsamość została lub może zostać zidentyfikowana („Dane osobowe”), takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres lub adres mailowy.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych opisuje, które z Państwa danych są przez nas gromadzone i w jakim celu Przetwarzane w momencie korzystania z usług świadczonych na naszej Platformie. Niniejsza Polityka zawiera również ważną informację o Ochronie danych, w szczególności dotyczącą praw gwarantowanych przez ustawodawcę.

Niektóre z dostępnych na naszej Platformie usług są świadczone przez strony trzecie. W przypadku korzystania z tych usług, niniejsza Polityka ochrony danych podlega również przepisom Polityki ochrony danych osobowych strony trzeciej. Przed korzystaniem z takich usług, strona trzecia może poprosić o udzielenie zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka ochrony danych uzupełnia ogólne zasady („Zasady”), stanowiące podstawę Państwa Porozumienia ze „Staff In” o korzystaniu z Platformy („Porozumienie o korzystaniu”). W przypadku rozbieżności pomiędzy Zasadami a Polityką ochrony danych, obowiązują przepisy ostatniego dokumentu.

2. KTÓRE Z PAŃSTWA DANYCH PRZETWARZAMY?
2.1 Logowanie na Stronę internetową

Po wejściu i zalogowaniu się na Witrynę, nawet w przypadku nieposiadania konta użytkownika, przetwarzamy następujące dane Państwa (pliki dziennika):

 • adres IP urządzenia;
 • informacje o przeglądarce używanej przez urządzenie;
 • zawartość i unikalne adresy (URL), z którymi się Państwo łączą;
 • datę i czas logowania się.
 • W przypadku logowania za pośrednictwem urządzeń mobilnych, niżej podane pliki dziennika są również zapisywane:

 • model i producent urządzenia mobilnego;
 • system operacyjny urządzenia mobilnego („iOS“, „Android“).
 • Bez wyraźnej Państwa zgody nie będziemy używali wyżej wskazanych danych osobowych, w szczególności adresu IP, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne (i) w celu świadczenia usług oraz (bądź) (ii) w celach bezpieczeństwa, w szczególności – przed atakami cybernetycznymi, takimi jak zgromadzenie danych osobowych, lub w celach zapobiegania atakom interwencyjnym i nieuprawnionym programom.

  2.2 Rejestracja użytkownika

  W celu korzystania z niektórych możliwości Platformy, w szczególności – ……………………………., obowiązkowe jest założenie konta użytkownika „Staff In”. W tym celu obowiązkowa jest rejestracja użytkownika w Witrynie bądź Aplikacji. W przypadku posiadania konta „Facebook” lub „Google” możliwa jest rejestracja za pośrednictwem jednego z tych kont.

  (a) Rejestracja za pośrednictwem konta „Facebook” lub „Google”

  W przypadku rejestracji za pośrednictwem konta „Facebook” lub „Google” nastąpi przekierowanie z witryny „Staff In” na witrynę „Facebook” lub „Google” oraz prośba o wprowadzenie danych logowania na konto „Facebook” bądź „Google”. Po wprowadzeniu danych logowania na konto „Google”, „Staff In” otrzyma od „Google” następujące dane użytkownika konta:

 • Zdjęcie profilowe
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mailowy
 • Po wprowadzeniu danych logowania na konto „Facebook” i znalezieniu się na stronie „Facebook” istnieje możliwość decyzji, czy razem z: profilem publicznym (dokładnie – imieniem użytkownika, informacji o płci, zdjęciem profilowym) mają być udostępnione inne dane użytkownika konta „Facebook”, czyli:
 • lista znajomych i (albo)
 • adres e-mailowy
 • Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że w przypadku pozostawienia ustawień domyślnych, zostaną wybrane wszystkie wyżej wymienione dane z konta „Facebook”. W przypadku wciśnięcia przycisku „Kontynuować jako…” (ang. „Continue as…”), wyrażą Państwo zgodę na przekazanie wybranych danych z konta „Facebook” dla „Staff In”.

  Dane importowane z konta „Facebook” czy „Google” zostaną wykorzystane do utworzenia konta użytkownika „Staff In”. Oznacza to, że nazwa użytkownika „Facebook” bądź „Google” zostanie użyta jako nazwa użytkownika „Staff In”, która będzie widoczna dla odwiedzających Witrynę. Inne dane importowane z konta „Facebook” lub „Google” nie będą widoczne dla nikogo na Platformie.

  W każdej chwili istnieje możliwość rozłączenie konta „Facebook” lub „Google”. Można to zrobić po zalogowaniu na konto „Staff In”, w zakładce „Moje ustawienia”. W przypadku rejestracji bez użycia konta „Facebook” czy „Google”, można je połączyć później.

  (b) Rejestracja bez użycia konta „Facebook” czy „Google”

  W przypadku rejestracji bez użycia konta „Facebook” czy „Google”, w Witrynie Aplikacji należy wprowadzić następującą informację:

 • Nazwa użytkownika (wymagane)
 • Adres e-mailowy (wymagane)
 • Hasło
 • Potwierdzenie, iż wiek użytkownika jest powyżej 18. roku życia
 • Nazwa użytkownika będzie widoczne dla wszystkich użytkowników Platformy. Inne dane podane podczas rejestracji nie będą widoczne.  Nazwa użytkownika może być pseudonimem i nie powinno być tożsame z prawdziwym imieniem.

  3. Cele, w jakich przetwarzamy Państwa dan

  Poza opisanymi w 2. paragrafie Państwa Dane Przetwarzamy w następujących celach:

  3.1 Świadczenie naszych usług

  Państwa dane będą przez nas przetwarzane realizując Porozumienie o korzystaniu, w celu świadczenia usług, z których Państwo korzystają na naszej Platformie, oraz:

 • do zapewnienia warunków do zapoznania się z profilem naszej działalności
 • w celu identyfikacji
 • do prezentowania ofert pracy, które mogłyby Państwa zainteresować
 • w celu świadczenia usług unikając błędów technicznych oraz w celu identyfikacji błędów i ich usunięcia.
 • 3.2 Prawa gwarantowane ustawami, doskonalenie Platformy, identyfikacja i zapobieganie nieautoryzowanym działaniom, bezpieczeństwo systemu

  Państwa dane będą przez nas również przetwarzane w celu ochrony następujących uzasadnionych interesów „Staff In” i (albo) osób trzecich:

 • Rozwiązywanie sporów, przestrzeganie, realizacja i ochrona Warunków i praw
 • Analiza i ocena korzystania z Platformy w celu ciągłego ulepszania produktów i usług
 • Zapewnienie bezpieczeństwa Platformy i przechowywanych na niej Danych, zapobieganie atakom cybernetycznym i innym zagrożeniom dla integralności Platformy.
 • 4. Bezpieczeństwo w internecie

  Dostęp do konta użytkownika jest chroniony za pomocą ustawionego przez Państwo hasła. Toteż nie należy tego hasła nikomu ujawniać. Kończąc korzystanie z „Staff In” należy się wylogować wciskając przycisk „Wyloguj”, zwłaszcza korzystając komputera publicznego.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że transmisja danych przez Internet (np. drogą e-mailową) nie zawsze jest całkowicie bezpieczna i nie ma możliwości zapewnienia ochrony przed osobami trzecimi.

  Podejmiemy wszelkie niezbędne techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do ochrony Państwa Danych przed nieuprawnioną utratą i dostępem oraz przed nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub usunięciem. Państwa dane zostaną udostępnione tylko tym osobom, które ich potrzebują do celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych. Osoby takie są objęte obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.

  5. Przetwarzanie danych przekazane osobom trzecim

  W celu świadczenia określonych usług „Staff In” może zatrudniać zewnętrznych dostawców. Tacy usługodawcy realizują procedury przetwarzania danych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Osoby trzecie, które obsługują dane osobowe, są wybierane ostrożnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zapewniamy również, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami z krajami trzecimi i aktami prawnymi.

  Procedury realizowane w naszym imieniu obejmują:

 • zapewnienie infrastruktury technicznej dla Platformy oraz zapewnienie miejsca na serwerach lokalnych
 • transfer danych
 • analizę korzystania
 • weryfikację konta
 • obsługę klienta i przetwarzanie zapytań
 • przetwarzanie płatności i bezpieczne fakturowanie
 • konserwacja Platformy i bezpieczeństwo (np. zapobieganie oszustwom i nękaniu).
 • W określonych okolicznościach nasi zewnętrzni dostawcy usług mogą mieć dostęp do Państwa Danych osobowych, ale tylko w celu przetwarzania danych. Zgodnie z umową takie strony trzecie są zobowiązane do zapewnienia poziomu ochrony danych co najmniej równoważnego do stosowanego przez „Staff In” i odpowiadającego przepisom prawnym. Wszystkie dane przetwarzane w naszym imieniu pozostają pod naszą kontrolą. Nieustannie monitorujemy zgodność z naszymi wytycznymi, poziomami ochrony danych i zobowiązaniami umownymi z podmiotem przetwarzającym dane.

  Niektórzy z usługodawców mogą pochodzić z krajów spoza obszarów UE / EOG, w których poziom ochrony danych w stosunku do standardów UE / EOG może zostać uznany za niewystarczający. Niemniej jednak, z takimi usługodawcami mamy sporządzone odpowiednie porozumienia (lub inne ważne gwarancje), które zapewniają, że w celu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców, prosimy się skontaktować z Centrum Pomocy Platformy. W sytuacji nieotrzymania odpowiedzi na pytanie, prosimy o kontakt przez e-mail rodo@staffin.pl Zawsze udzielamy dodatkowych informacji na temat naszych gwarancji bezpieczeństwa danych (kopię takiej informacji udostępniamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  7. Udostępnianie danych stronom trzecim

  „Staff In” jest prawnie zobowiązana do przekazywania danych osobowych i / lub danych dotyczących korzystania z Platformy organom państwowym lub nadzorczym w zakresie niezbędnym do zapobiegania ryzyku publicznemu i ścigania przestępstw.

  We wszystkich innych przypadkach Państwa Dane zostaną przekazane stronom trzecim, tylko w przypadku wyrażenia zgody i udostępnienia danych (z wyłączeniem stron trzecich, zobacz p. 5 powyżej).

  8. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
  8.1 Niezbędne pliki cookie

  Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które Platforma chce hostować na komputerze lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu, takich jak tablety lub smartfony. Jeśli ustawienia przeglądarki akceptują pliki cookie, przeglądarka dodaje plik tekstowy w postaci małego pliku.

  O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce ochrony danych, korzystanie z plików cookie jest niezbędne dla funkcjonalności i funkcjonowania Platformy. To się odnosi do plików cookie, które umożliwiają zarejestrowanie się na zabezpieczoną część naszej Platformy. Większość plików cookie z urządzenia jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookie z sesji). Informacja przechowywana w niezbędnych plikach cookie jest używana tylko w świadczeniu preferowanych usług i funkcji. Używamy wymaganych plików cookie tylko w celu świadczenia usług i funkcji, których potrzebujemy.

  8.2 Zezwolenie na plik cookie

  Po wejściu na stronę zarejestrowaniu się na naszej Platformie, wyświetlając wiadomość cookie i uzyskując zgodę, poprosimy o umieszczenie dodatkowych plików cookie na Państwa urządzeniu. Pliki te nie są konieczne do funkcjonowania i działania Platformy, aczkolwiek pomagają nam:

 • Określić, ilu odwiedzających odwiedzą Platformę i jak się zachowują. Pomaga to nam udoskonalać funkcjonalność Platformy, np., zapewniając, iż osoba szukająca przedmiotu znajdzie to, czego szuka (analityczne cookie).
 • Zidentyfikować, kiedy Państwo po raz drugi odwiedzą Platformę. To pozwala nam spersonalizować przekaz, zawartość, przywitać się z Państwem personalnie podając imię oraz zaznaczyć Państwa opcje (funkcjonalne cookie).
 • przechwytywać wizyty na naszej Platformie oraz informacje o odwiedzonych stronach i klikanych linkach. Używamy tych informacji, aby lepiej dostosować naszą Platformę i reklamę do Państwa potrzeb. W przypadku zezwolenia na przesyłanie wiadomości marketingowych (zob. Pkt 3.4 poniżej), informacja ta będzie również użyta przez nas w celu zaoferowania spersonalizowanych informacji marketingowych (celowe cookie).
 • Raport cookie zawiera informacje o tym, dlaczego używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie z naszej Platformy po wyświetleniu komunikatu cookie, wyrażają Państwo zgodę na to, że będziemy używać plików cookie do powyższych celów („Rozporządzenie o plikach cookie”). Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak „Staff In” używa plików cookie i jak można anulować swoją zgodę lub nie akceptować plików cookie, zobacz poniżej.

  8.3 Zarządzanie ustawieniami plików cookie

  Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub prosiła o zgodę na ich akceptację. Jednak w przypadku rezygnacji z plików cookie, niektóre z naszych usług mogą być ograniczone. Informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org. Łącząc się z Platformą przy użyciu wielu urządzeń (takich jak smartfon, tablet, komputer itp.), należy upewnić się, że przeglądarka każdego urządzenia jest dostosowana do preferencji dotyczących plików cookie.

  8.4 Używanie „Google Analytics“

  Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej „Google Analytics”, „Google Inc.” (Google). „Google Analytics” używa cookie, pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z Witryny. Generowane przez cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z Witryny, zazwyczaj przekazywane i przechowywane na serwerze Google w USA. Na Platformie mamy aktywowaną anonimowość IP, a w państwach członkowskich UE i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mają zawartą umowę, Państwa adres IP „Google” skróci wcześniej. Pełny adres IP jest przesyłany i przechowywany na serwerze „Google” w USA tylko w wyjątkowych okolicznościach. Google wykorzystuje te informacje w imieniu „Staff In” w celu oceny korzystania z Witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz w celu zapewnienia dodatkowo przez „Staff In” świadczonych usług związanych z korzystaniem z serwisu WWW i Internetu. W ramach działalności „Google Analytics” przekazywany adres IP przeglądarki nie jest powiązany z innymi posiadanymi przez „Google” danymi. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie na Państwa komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki. W takim przypadku jednak niektóre funkcje Witryny mogą być ograniczone. Można również zapobiec zapisywaniu danych „Google”, utworzonych przez pliki cookie oraz w oparciu o sposób korzystania z Witryny (włącznie z adresem IP) i przetwarzać takie dane przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

  W przypadku odwiedzin Witryny za pomocą przeglądarki, która nie ma zainstalowanej takiej wtyczki, można wyłączyć zapisywanie danych „Google Analytics”, klikając tutaj. Spowoduje to rezygnację z plików cookie, który uniemożliwi dalsze przechwytywanie danych podczas odwiedzania Witryny. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie przeglądarki, plik rezygnacji z cookie również zostanie usunięty.

  Rozporządzenie w sprawie ochrony danych Google można wyświetlić klikając tutaj.

  8.5 Używanie „Google Adsense“

  Ta strona korzysta z „Google Adsense”, usługi reklamy online świadczonej przez „Google”. „Google Adsense” wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe) przechowywane na komputerze i pozwala analizować sposób korzystania z Witryny. „Google Adsense” wykorzystuje sygnalizatory sieciowe (ang. web beacons), małe niewidoczne elementy graficzne do zbierania informacji. Kolektory danych sieciowych umożliwiają przechwytywanie i zbieranie prostych działań, takich jak ruch w Witrynie. Informacje stworzone przez cookie i / lub kolektory sieciowe i związane z korzystaniem z Witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze „Google” w USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z Witryny internetowej w kontekście wyświetlania reklam w celu utworzenia raportu osobie zarządzającej Witryną z aktywności internetowej i promocji, a także w celu świadczenia innych z Internetem związanych usług. Zgodnie z wymogami prawa lub jeśli osoby trzecie zarządzają tymi danymi w imieniu „Google”, Google może również udostępniać te informacje stronom trzecim. „Google” nigdy nie kojarzy Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi danymi.

  W celu rezygnacji ze specjalnie dostosowanych reklam oraz zażądania, aby dane nie były zapisywane i wykorzystywane, pliki cookie używane w wyżej wymienionych celach można wyłączyć, zmieniając ustawienia reklamy „Google” na stronie www.google.pl/settings/ads.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie,  „Google” może umieścić nowe pliki cookie do tych celów i może być konieczne zaktualizowanie ustawień dezaktywacji. Ponadto, korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie można również dezaktywować na stronie dezaktywacji „Network Advertising” po adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

  8.6 Używanie „Google Remarketing“

  Używamy technologii remarketingu „Google”. Technologia ta pozwala użytkownikom, którzy już odwiedzili naszą Witrynę i korzystali z naszych usług online oraz wyrazili zainteresowanie naszą ofertą, powtórnie otrzymać reklamy w witrynach partnerskich „Google”. Wyświetlanie reklamy umożliwiają pliki cookie – małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki tekstowe pozwalają analizować zachowanie użytkowników podczas odwiedzania Wtryny. Są one następnie wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych poleceń produktu i specjalnie dostosowanych reklam. Dane zbierane przez „Google” za pośrednictwem dostosowanych do potrzeb klienta reklam i danych osób trzecich (np. wieku, płci i zainteresowań) są rejestrowane przez „Google Analytics”.

  W celu rezygnacji ze specjalnie dostosowanych reklam oraz zażądania, aby dane nie były zapisywane i wykorzystywane, pliki cookie używane w wyżej wymienionych celach można wyłączyć, zmieniając ustawienia reklamy „Google” na stronie www.google.pl/settings/ads.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie,  „Google” może umieścić nowe pliki cookie do tych celów i może być konieczne zaktualizowanie ustawień dezaktywacji. Ponadto, korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie można również dezaktywować na stronie dezaktywacji „Network Advertising” po adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

  8.7 Używanie plików cookie przez strony trzecie

  Podczas korzystania z internetowych usług „Staff In”, w celu zebranie danych o Państwie strony trzecie, zewnętrzni dostawcy bądź kolektory sieciowe mogą również używać plików cookie. Może to być realizowane w celu pomiaru grupy docelowej, aktywowania reklamy kontekstowej lub ukierunkowania kampanii marketingowej. Po udzieleniu przez Państwo zgody na używanie plików cookie, będziemy również oceniać profile użytkowników z pseudonimem. Identyfikacja osoby nie będzie możliwa. Nie kontrolujemy technologii monitorowania stosowanych przez strony trzecie ani jej wykorzystania.

  Istnieje możliwość anulowania zapisywania plików cookie stron trzecich oraz monitorowania za ich pośrednictwem działań w Witrynie, zmieniając ustawienia przeglądarki.

  8.8 Określenie plików cookie

  Określenie plików cookie używanych na naszej Platformie można znaleźć Polityce Cookie.

  10. Prawo zmiany

  Ponieważ nasze usługi są stale rozwijane, zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad ochrony danych w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane na tej stronie. Niemniej jednak, ze względu na aktualizacje, należy regularnie sprawdzać tę stronę.

  11. Czas przechowywania państwa danych

  O ile niniejsza Polityka ochrony danych nie zakłada inaczej, będziemy przechowywać:

 • dane osobowe, o których mowa w pkt 2.1 – 30 dni po ich zarejestrowaniu
 • wszelkie inne dane osobowe zawarte w niniejszej polityce ochrony danych – trzy miesiące od dnia usunięcia konta „Staff In” lub trzy miesiące po tym, jak konto użytkownika jest nieaktywne przez pięć lat.
 • 12. Prawa dotyczące danych gwarantowane przez prawo

  Zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych, w każdej chwili mają Państwo prawo do:

 • informacji o Danych, które Przetwarzamy, i potrzebowania kopii tych Danych (prawo do otrzymania informacji). Wszystkie Dane aktywnie przesyłane na Platformie (od wersji 2.2 do 2.6), mogą Państwo w każdej chwili sprawdzić na własnym koncie użytkownika.
 • wymagania korekty niedokładnych danych i, zgodnie z charakterem zarządzania, uzupełnić brakujące dane (prawo do sprostowania).
 • w przypadku istnienia podstaw – prawo do wymagania usunięcia Twoich danych (prawo do usunięcia)
 • prośby o ograniczenie przetwarzania Danych, jeśli jest zgodna z kryteriami określonymi przez prawo (prawo do ograniczenia przetwarzania)
 • w przypadku właściwie określonych kryteriów prawnych, mają Państwo prawo do otrzymywania przesłanych Danych w ustrukturyzowanej formie, która może zostać przesłana do innego Administratora Danych lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zezwolić to wykonać do „Staff In” (prawo do przenoszenia danych);
 • podlegać nie w pełni zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, chyba że spełnione są warunki określone w przepisach dotyczących podejmowania takich decyzji. Obecnie „Staff In” nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji.
 • Ponadto, w wyjątkowych okolicznościach, mają Państwo prawo odrzucić ustawowe Przetwarzanie Państwa Danych. W przypadku Przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego, można się sprzeciwić takiemu Postępowaniu (prawo do sprzeciwu).

  W każdej chwili mają Państwo również prawo anulować każdą zgodę udzieloną podczas rejestracji lub korzystania z naszych usług. Takie zrzeczenie się nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem Zarządzania Danymi, wykonywanym przed odmową i na podstawie udzielonej zgody. W przypadku wykorzystywania plików cookie, istnieje możliwość skorzystania z mechanizmów wyrejestrowania i dezaktywacji plików utworzonych dla różnych usług (patrz Polityka prywatności Witryny dla osobnych usług, paragrafy 8.4 i 8.6). W ten sposób przeglądarka będzie zaopatrzona w stały plik cookie dezaktywujący, informujący nas, że takie Dane z Państwa przeglądarki nie powinny być zapisywane. Prosimy zwrócić uwagę, iż w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie z przeglądarki, plik cookie dezaktywacji również zostanie usunięty. W przypadku korzystania z naszej Platformy na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce, należy wykonać opisany powyżej proces.

  W celu wyegzekwowania którychkolwiek z wyżej wymienionych uprawnień, można się skontaktować ze „Staff In”. Dane kontaktowe znajdują się poniżej. Niezależnie od wszelkich innych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć skargę do organów nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

  13. Dane kontaktowe

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Przetwarzania Danych w trakcie korzystania z Platformy bądź pytań dotyczących przysługującego prawa prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem:

  rodo@staffin.pl

  Staff In Sp. z.o.o.

  z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Legionów 2, 50-047 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524280, wysokość kapitału zakładowego: 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, NIP 9512381837, REGON 147341916

  Masz pytania?

  Kontakt
   

  Polityka Prywatności

  Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty powiązane ze Staff In sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

  RODO

  Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

  Czym są dane osobowe

  Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez Staff In sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

  Podstawa i cel przetwarzania

  Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

   
  ·        

  1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W przypadku, gdy zakładasz u nas konto poczty elektronicznej, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

  ·        

  2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora Staff In sp. z o.o. w serwisie tego administratora.

  ·        

  3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

  Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

  Administratorzy

  Administratorami Twoich danych osobowych jest Staff In sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-047) przy pl. Legionów 2. Pełne dane możesz sprawdzić 
  pod tym linkiem
  .

  Przekazywanie danych

  Twoje dane będzie przetwarzać Staff In sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jeśli wyrazisz na to zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Staff In s. z o.o. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

  Cookies

  Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym 
  linkiem. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

  Twoje uprawnienia

  Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

   

  Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

   

  Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.

  Zgoda

  Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Staff In sp. z o.o. Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych dostarczanych przez Staff In sp. z o.o. w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronie internetowej) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Staff In sp. z o.o. możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do strony” (PRZENIESIENIE) lub zamykając to okno. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub w ograniczyć jej zakres prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane” (PRZENIESIENIE). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Informujemy jednocześnie, iż Staff In sp. z o.o. w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będzie Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych szczegółowo powyżej w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.

   
   
  Instalowanie plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach i w aplikacjach. Dzięki tym technologiom możemy zapewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji i serwowanie treści, które mogą Cię bardziej zainteresować. Pliki te pozwalają nam również lepiej badać i analizować zainteresowanie naszymi stronami i treściami, które Ci serwujemy. Dzięki tym analizom możemy zadbać o jakość serwowanych przez nas treści.