Polityka prywatności

Zostaw imię i nazwisko a odezwiemy się

Polityka ochrony danych osobowych – STAFF In Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy platformy internetowej https://www.translinegroup.pl („Witryna“), zarządzanych przez Spółkę o ograniczonej odpowiedzialności Staff In Sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Legionów 2, 50-047 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524280, wysokość kapitału zakładowego: 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, NIP 9512381837, REGON 147341916 ( „Staff In“). Więcej informacji o tym, jak się z nami skontaktować, w 13. rozdziale niniejszej polityki ochrony danych.

Prywatność Państwa traktujemy bardzo poważnie. Państwa dane osobowe nie zostaną przez nas sprzedane ani wynajęte. Wszystkie dane zostaną przez nas zgromadzone, przechowywane i zarządzane zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Nr. 2016/679, postanowieniami innych aktów prawnych oraz nie zostaną przez nas przekazane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do tego według przepisów prawa bądź jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, albo wyrażą Państwo zgodę na przekazanie swoich danych.

Świadczenie usług za pośrednictwem witryny („Platforma”) jest możliwe tylko dzięki gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, usuwaniu i (lub) innemu wykorzystywaniu danych związanych konkretnie z Państwem („Przetwarzać” lub „Przetwarzanie”). Danymi osobowymi określa się informacje o osobie, której tożsamość została lub może zostać zidentyfikowana („Dane osobowe”), takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres lub adres mailowy.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych opisuje, które z Państwa danych są przez nas gromadzone i w jakim celu Przetwarzane w momencie korzystania z usług świadczonych na naszej Platformie. Niniejsza Polityka zawiera również ważną informację o Ochronie danych, w szczególności dotyczącą praw gwarantowanych przez ustawodawcę.

Niektóre z dostępnych na naszej Platformie usług są świadczone przez strony trzecie. W przypadku korzystania z tych usług, niniejsza Polityka ochrony danych podlega również przepisom Polityki ochrony danych osobowych strony trzeciej. Przed korzystaniem z takich usług, strona trzecia może poprosić o udzielenie zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka ochrony danych uzupełnia ogólne zasady („Zasady”), stanowiące podstawę Państwa Porozumienia ze „Staff In” o korzystaniu z Platformy („Porozumienie o korzystaniu”). W przypadku rozbieżności pomiędzy Zasadami a Polityką ochrony danych, obowiązują przepisy ostatniego dokumentu.

 

2. KTÓRE Z PAŃSTWA DANYCH PRZETWARZAMY?

 

2.1 Logowanie na Stronę internetową

Po wejściu i zalogowaniu się na Witrynę, nawet w przypadku nieposiadania konta użytkownika, przetwarzamy następujące dane Państwa (pliki dziennika):

 • adres IP urządzenia;
 • informacje o przeglądarce używanej przez urządzenie;
 • zawartość i unikalne adresy (URL), z którymi się Państwo łączą;
 • datę i czas logowania się.

W przypadku logowania za pośrednictwem urządzeń mobilnych, niżej podane pliki dziennika są również zapisywane:

 • model i producent urządzenia mobilnego;
 • system operacyjny urządzenia mobilnego („iOS“, „Android“).

Bez wyraźnej Państwa zgody nie będziemy używali wyżej wskazanych danych osobowych, w szczególności adresu IP, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne (i) w celu świadczenia usług oraz (bądź) (ii) w celach bezpieczeństwa, w szczególności – przed atakami cybernetycznymi, takimi jak zgromadzenie danych osobowych, lub w celach zapobiegania atakom interwencyjnym i nieuprawnionym programom.

2.2 Rejestracja użytkownika

W celu korzystania z niektórych możliwości Platformy, w szczególności – ……………………………., obowiązkowe jest założenie konta użytkownika „Staff In”. W tym celu obowiązkowa jest rejestracja użytkownika w Witrynie bądź Aplikacji. W przypadku posiadania konta „Facebook” lub „Google” możliwa jest rejestracja za pośrednictwem jednego z tych kont.

 

(a) Rejestracja za pośrednictwem konta „Facebook” lub „Google”

 

W przypadku rejestracji za pośrednictwem konta „Facebook” lub „Google” nastąpi przekierowanie z witryny „Staff In” na witrynę „Facebook” lub „Google” oraz prośba o wprowadzenie danych logowania na konto „Facebook” bądź „Google”. Po wprowadzeniu danych logowania na konto „Google”, „Staff In” otrzyma od „Google” następujące dane użytkownika konta:

 • Zdjęcie profilowe
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mailowy
 • Po wprowadzeniu danych logowania na konto „Facebook” i znalezieniu się na stronie „Facebook” istnieje możliwość decyzji, czy razem z: profilem publicznym (dokładnie – imieniem użytkownika, informacji o płci, zdjęciem profilowym) mają być udostępnione inne dane użytkownika konta „Facebook”, czyli:
 • lista znajomych i (albo)
 • adres e-mailowy

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że w przypadku pozostawienia ustawień domyślnych, zostaną wybrane wszystkie wyżej wymienione dane z konta „Facebook”. W przypadku wciśnięcia przycisku „Kontynuować jako…” (ang. „Continue as…”), wyrażą Państwo zgodę na przekazanie wybranych danych z konta „Facebook” dla „Staff In”.

Dane importowane z konta „Facebook” czy „Google” zostaną wykorzystane do utworzenia konta użytkownika „Staff In”. Oznacza to, że nazwa użytkownika „Facebook” bądź „Google” zostanie użyta jako nazwa użytkownika „Staff In”, która będzie widoczna dla odwiedzających Witrynę. Inne dane importowane z konta „Facebook” lub „Google” nie będą widoczne dla nikogo na Platformie.

W każdej chwili istnieje możliwość rozłączenie konta „Facebook” lub „Google”. Można to zrobić po zalogowaniu na konto „Staff In”, w zakładce „Moje ustawienia”. W przypadku rejestracji bez użycia konta „Facebook” czy „Google”, można je połączyć później.

(b) Rejestracja bez użycia konta „Facebook” czy „Google”

W przypadku rejestracji bez użycia konta „Facebook” czy „Google”, w Witrynie Aplikacji należy wprowadzić następującą informację:

 • Nazwa użytkownika (wymagane)
 • Adres e-mailowy (wymagane)
 • Hasło
 • Potwierdzenie, iż wiek użytkownika jest powyżej 18. roku życia

Nazwa użytkownika będzie widoczne dla wszystkich użytkowników Platformy. Inne dane podane podczas rejestracji nie będą widoczne.  Nazwa użytkownika może być pseudonimem i nie powinno być tożsame z prawdziwym imieniem.

 

3. Cele, w jakich przetwarzamy Państwa dan

 

Poza opisanymi w 2. paragrafie Państwa Dane Przetwarzamy w następujących celach:

 

3.1 Świadczenie naszych usług

Państwa dane będą przez nas przetwarzane realizując Porozumienie o korzystaniu, w celu świadczenia usług, z których Państwo korzystają na naszej Platformie, oraz:

 • do zapewnienia warunków do zapoznania się z profilem naszej działalności
 • w celu identyfikacji
 • do prezentowania ofert pracy, które mogłyby Państwa zainteresować
 • w celu świadczenia usług unikając błędów technicznych oraz w celu identyfikacji błędów i ich usunięcia.

 

3.2 Prawa gwarantowane ustawami, doskonalenie Platformy, identyfikacja i zapobieganie nieautoryzowanym działaniom, bezpieczeństwo systemu

Państwa dane będą przez nas również przetwarzane w celu ochrony następujących uzasadnionych interesów „Staff In” i (albo) osób trzecich:

 • Rozwiązywanie sporów, przestrzeganie, realizacja i ochrona Warunków i praw
 • Analiza i ocena korzystania z Platformy w celu ciągłego ulepszania produktów i usług
 • Zapewnienie bezpieczeństwa Platformy i przechowywanych na niej Danych, zapobieganie atakom cybernetycznym i innym zagrożeniom dla integralności Platformy.

 

4. Bezpieczeństwo w internecie

Dostęp do konta użytkownika jest chroniony za pomocą ustawionego przez Państwo hasła. Toteż nie należy tego hasła nikomu ujawniać. Kończąc korzystanie z „Staff In” należy się wylogować wciskając przycisk „Wyloguj”, zwłaszcza korzystając komputera publicznego.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że transmisja danych przez Internet (np. drogą e-mailową) nie zawsze jest całkowicie bezpieczna i nie ma możliwości zapewnienia ochrony przed osobami trzecimi.

Podejmiemy wszelkie niezbędne techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do ochrony Państwa Danych przed nieuprawnioną utratą i dostępem oraz przed nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub usunięciem. Państwa dane zostaną udostępnione tylko tym osobom, które ich potrzebują do celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych. Osoby takie są objęte obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.

 

5. Przetwarzanie danych przekazane osobom trzecim

W celu świadczenia określonych usług „Staff In” może zatrudniać zewnętrznych dostawców. Tacy usługodawcy realizują procedury przetwarzania danych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Osoby trzecie, które obsługują dane osobowe, są wybierane ostrożnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zapewniamy również, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami z krajami trzecimi i aktami prawnymi.

Procedury realizowane w naszym imieniu obejmują:

 • zapewnienie infrastruktury technicznej dla Platformy oraz zapewnienie miejsca na serwerach lokalnych
 • transfer danych
 • analizę korzystania
 • weryfikację konta
 • obsługę klienta i przetwarzanie zapytań
 • przetwarzanie płatności i bezpieczne fakturowanie
 • konserwacja Platformy i bezpieczeństwo (np. zapobieganie oszustwom i nękaniu).

W określonych okolicznościach nasi zewnętrzni dostawcy usług mogą mieć dostęp do Państwa Danych osobowych, ale tylko w celu przetwarzania danych. Zgodnie z umową takie strony trzecie są zobowiązane do zapewnienia poziomu ochrony danych co najmniej równoważnego do stosowanego przez „Staff In” i odpowiadającego przepisom prawnym. Wszystkie dane przetwarzane w naszym imieniu pozostają pod naszą kontrolą. Nieustannie monitorujemy zgodność z naszymi wytycznymi, poziomami ochrony danych i zobowiązaniami umownymi z podmiotem przetwarzającym dane.

Niektórzy z usługodawców mogą pochodzić z krajów spoza obszarów UE / EOG, w których poziom ochrony danych w stosunku do standardów UE / EOG może zostać uznany za niewystarczający. Niemniej jednak, z takimi usługodawcami mamy sporządzone odpowiednie porozumienia (lub inne ważne gwarancje), które zapewniają, że w celu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców, prosimy się skontaktować z Centrum Pomocy Platformy. W sytuacji nieotrzymania odpowiedzi na pytanie, prosimy o kontakt przez e-mail rodo@staffin.pl Zawsze udzielamy dodatkowych informacji na temat naszych gwarancji bezpieczeństwa danych (kopię takiej informacji udostępniamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7. Udostępnianie danych stronom trzecim

„Staff In” jest prawnie zobowiązana do przekazywania danych osobowych i / lub danych dotyczących korzystania z Platformy organom państwowym lub nadzorczym w zakresie niezbędnym do zapobiegania ryzyku publicznemu i ścigania przestępstw.

We wszystkich innych przypadkach Państwa Dane zostaną przekazane stronom trzecim, tylko w przypadku wyrażenia zgody i udostępnienia danych (z wyłączeniem stron trzecich, zobacz p. 5 powyżej).

 

8. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

 

8.1 Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które Platforma chce hostować na komputerze lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu, takich jak tablety lub smartfony. Jeśli ustawienia przeglądarki akceptują pliki cookie, przeglądarka dodaje plik tekstowy w postaci małego pliku.

O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce ochrony danych, korzystanie z plików cookie jest niezbędne dla funkcjonalności i funkcjonowania Platformy. To się odnosi do plików cookie, które umożliwiają zarejestrowanie się na zabezpieczoną część naszej Platformy. Większość plików cookie z urządzenia jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookie z sesji). Informacja przechowywana w niezbędnych plikach cookie jest używana tylko w świadczeniu preferowanych usług i funkcji. Używamy wymaganych plików cookie tylko w celu świadczenia usług i funkcji, których potrzebujemy.

 

8.2 Zezwolenie na plik cookie

Po wejściu na stronę zarejestrowaniu się na naszej Platformie, wyświetlając wiadomość cookie i uzyskując zgodę, poprosimy o umieszczenie dodatkowych plików cookie na Państwa urządzeniu. Pliki te nie są konieczne do funkcjonowania i działania Platformy, aczkolwiek pomagają nam:

 • Określić, ilu odwiedzających odwiedzą Platformę i jak się zachowują. Pomaga to nam udoskonalać funkcjonalność Platformy, np., zapewniając, iż osoba szukająca przedmiotu znajdzie to, czego szuka (analityczne cookie).
 • Zidentyfikować, kiedy Państwo po raz drugi odwiedzą Platformę. To pozwala nam spersonalizować przekaz, zawartość, przywitać się z Państwem personalnie podając imię oraz zaznaczyć Państwa opcje (funkcjonalne cookie).
 • przechwytywać wizyty na naszej Platformie oraz informacje o odwiedzonych stronach i klikanych linkach. Używamy tych informacji, aby lepiej dostosować naszą Platformę i reklamę do Państwa potrzeb. W przypadku zezwolenia na przesyłanie wiadomości marketingowych (zob. Pkt 3.4 poniżej), informacja ta będzie również użyta przez nas w celu zaoferowania spersonalizowanych informacji marketingowych (celowe cookie).

Raport cookie zawiera informacje o tym, dlaczego używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie z naszej Platformy po wyświetleniu komunikatu cookie, wyrażają Państwo zgodę na to, że będziemy używać plików cookie do powyższych celów („Rozporządzenie o plikach cookie”). Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak „Staff In” używa plików cookie i jak można anulować swoją zgodę lub nie akceptować plików cookie, zobacz poniżej.

 

8.3 Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub prosiła o zgodę na ich akceptację. Jednak w przypadku rezygnacji z plików cookie, niektóre z naszych usług mogą być ograniczone. Informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org. Łącząc się z Platformą przy użyciu wielu urządzeń (takich jak smartfon, tablet, komputer itp.), należy upewnić się, że przeglądarka każdego urządzenia jest dostosowana do preferencji dotyczących plików cookie.

 

8.4 Używanie „Google Analytics“

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej „Google Analytics”, „Google Inc.” (Google). „Google Analytics” używa cookie, pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z Witryny. Generowane przez cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z Witryny, zazwyczaj przekazywane i przechowywane na serwerze Google w USA. Na Platformie mamy aktywowaną anonimowość IP, a w państwach członkowskich UE i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mają zawartą umowę, Państwa adres IP „Google” skróci wcześniej. Pełny adres IP jest przesyłany i przechowywany na serwerze „Google” w USA tylko w wyjątkowych okolicznościach. Google wykorzystuje te informacje w imieniu „Staff In” w celu oceny korzystania z Witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz w celu zapewnienia dodatkowo przez „Staff In” świadczonych usług związanych z korzystaniem z serwisu WWW i Internetu. W ramach działalności „Google Analytics” przekazywany adres IP przeglądarki nie jest powiązany z innymi posiadanymi przez „Google” danymi. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie na Państwa komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki. W takim przypadku jednak niektóre funkcje Witryny mogą być ograniczone. Można również zapobiec zapisywaniu danych „Google”, utworzonych przez pliki cookie oraz w oparciu o sposób korzystania z Witryny (włącznie z adresem IP) i przetwarzać takie dane przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W przypadku odwiedzin Witryny za pomocą przeglądarki, która nie ma zainstalowanej takiej wtyczki, można wyłączyć zapisywanie danych „Google Analytics”, klikając tutaj. Spowoduje to rezygnację z plików cookie, który uniemożliwi dalsze przechwytywanie danych podczas odwiedzania Witryny. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie przeglądarki, plik rezygnacji z cookie również zostanie usunięty.

Rozporządzenie w sprawie ochrony danych Google można wyświetlić klikając tutaj.

 

8.5 Używanie „Google Adsense“

Ta strona korzysta z „Google Adsense”, usługi reklamy online świadczonej przez „Google”. „Google Adsense” wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe) przechowywane na komputerze i pozwala analizować sposób korzystania z Witryny. „Google Adsense” wykorzystuje sygnalizatory sieciowe (ang. web beacons), małe niewidoczne elementy graficzne do zbierania informacji. Kolektory danych sieciowych umożliwiają przechwytywanie i zbieranie prostych działań, takich jak ruch w Witrynie. Informacje stworzone przez cookie i / lub kolektory sieciowe i związane z korzystaniem z Witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze „Google” w USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z Witryny internetowej w kontekście wyświetlania reklam w celu utworzenia raportu osobie zarządzającej Witryną z aktywności internetowej i promocji, a także w celu świadczenia innych z Internetem związanych usług. Zgodnie z wymogami prawa lub jeśli osoby trzecie zarządzają tymi danymi w imieniu „Google”, Google może również udostępniać te informacje stronom trzecim. „Google” nigdy nie kojarzy Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi danymi.

W celu rezygnacji ze specjalnie dostosowanych reklam oraz zażądania, aby dane nie były zapisywane i wykorzystywane, pliki cookie używane w wyżej wymienionych celach można wyłączyć, zmieniając ustawienia reklamy „Google” na stronie www.google.pl/settings/ads.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie,  „Google” może umieścić nowe pliki cookie do tych celów i może być konieczne zaktualizowanie ustawień dezaktywacji. Ponadto, korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie można również dezaktywować na stronie dezaktywacji „Network Advertising” po adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

8.6 Używanie „Google Remarketing“

Używamy technologii remarketingu „Google”. Technologia ta pozwala użytkownikom, którzy już odwiedzili naszą Witrynę i korzystali z naszych usług online oraz wyrazili zainteresowanie naszą ofertą, powtórnie otrzymać reklamy w witrynach partnerskich „Google”. Wyświetlanie reklamy umożliwiają pliki cookie – małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki tekstowe pozwalają analizować zachowanie użytkowników podczas odwiedzania Wtryny. Są one następnie wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych poleceń produktu i specjalnie dostosowanych reklam. Dane zbierane przez „Google” za pośrednictwem dostosowanych do potrzeb klienta reklam i danych osób trzecich (np. wieku, płci i zainteresowań) są rejestrowane przez „Google Analytics”.

W celu rezygnacji ze specjalnie dostosowanych reklam oraz zażądania, aby dane nie były zapisywane i wykorzystywane, pliki cookie używane w wyżej wymienionych celach można wyłączyć, zmieniając ustawienia reklamy „Google” na stronie www.google.pl/settings/ads.  Prosimy zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie,  „Google” może umieścić nowe pliki cookie do tych celów i może być konieczne zaktualizowanie ustawień dezaktywacji. Ponadto, korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie można również dezaktywować na stronie dezaktywacji „Network Advertising” po adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

8.7 Używanie plików cookie przez strony trzecie

Podczas korzystania z internetowych usług „Staff In”, w celu zebranie danych o Państwie strony trzecie, zewnętrzni dostawcy bądź kolektory sieciowe mogą również używać plików cookie. Może to być realizowane w celu pomiaru grupy docelowej, aktywowania reklamy kontekstowej lub ukierunkowania kampanii marketingowej. Po udzieleniu przez Państwo zgody na używanie plików cookie, będziemy również oceniać profile użytkowników z pseudonimem. Identyfikacja osoby nie będzie możliwa. Nie kontrolujemy technologii monitorowania stosowanych przez strony trzecie ani jej wykorzystania.

Istnieje możliwość anulowania zapisywania plików cookie stron trzecich oraz monitorowania za ich pośrednictwem działań w Witrynie, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

8.8 Określenie plików cookie

Określenie plików cookie używanych na naszej Platformie można znaleźć Polityce Cookie.

 

9. Prawo zmiany

Ponieważ nasze usługi są stale rozwijane, zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad ochrony danych w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane na tej stronie. Niemniej jednak, ze względu na aktualizacje, należy regularnie sprawdzać tę stronę.

 

10. Czas przechowywania państwa danych

O ile niniejsza Polityka ochrony danych nie zakłada inaczej, będziemy przechowywać:

 • dane osobowe, o których mowa w pkt 2.1 – 30 dni po ich zarejestrowaniu
 • wszelkie inne dane osobowe zawarte w niniejszej polityce ochrony danych – trzy miesiące od dnia usunięcia konta „Staff In” lub trzy miesiące po tym, jak konto użytkownika jest nieaktywne przez pięć lat.

 

11. Prawa dotyczące danych gwarantowane przez prawo

Zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych, w każdej chwili mają Państwo prawo do:

 • informacji o Danych, które Przetwarzamy, i potrzebowania kopii tych Danych (prawo do otrzymania informacji). Wszystkie Dane aktywnie przesyłane na Platformie (od wersji 2.2 do 2.6), mogą Państwo w każdej chwili sprawdzić na własnym koncie użytkownika.
 • wymagania korekty niedokładnych danych i, zgodnie z charakterem zarządzania, uzupełnić brakujące dane (prawo do sprostowania).
 • w przypadku istnienia podstaw – prawo do wymagania usunięcia Twoich danych (prawo do usunięcia)
 • prośby o ograniczenie przetwarzania Danych, jeśli jest zgodna z kryteriami określonymi przez prawo (prawo do ograniczenia przetwarzania)
 • w przypadku właściwie określonych kryteriów prawnych, mają Państwo prawo do otrzymywania przesłanych Danych w ustrukturyzowanej formie, która może zostać przesłana do innego Administratora Danych lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zezwolić to wykonać do „Staff In” (prawo do przenoszenia danych);
 • podlegać nie w pełni zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, chyba że spełnione są warunki określone w przepisach dotyczących podejmowania takich decyzji. Obecnie „Staff In” nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji.

Ponadto, w wyjątkowych okolicznościach, mają Państwo prawo odrzucić ustawowe Przetwarzanie Państwa Danych. W przypadku Przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego, można się sprzeciwić takiemu Postępowaniu (prawo do sprzeciwu).

W każdej chwili mają Państwo również prawo anulować każdą zgodę udzieloną podczas rejestracji lub korzystania z naszych usług. Takie zrzeczenie się nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem Zarządzania Danymi, wykonywanym przed odmową i na podstawie udzielonej zgody. W przypadku wykorzystywania plików cookie, istnieje możliwość skorzystania z mechanizmów wyrejestrowania i dezaktywacji plików utworzonych dla różnych usług (patrz Polityka prywatności Witryny dla osobnych usług, paragrafy 8.4 i 8.6). W ten sposób przeglądarka będzie zaopatrzona w stały plik cookie dezaktywujący, informujący nas, że takie Dane z Państwa przeglądarki nie powinny być zapisywane. Prosimy zwrócić uwagę, iż w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie z przeglądarki, plik cookie dezaktywacji również zostanie usunięty. W przypadku korzystania z naszej Platformy na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce, należy wykonać opisany powyżej proces.

W celu wyegzekwowania którychkolwiek z wyżej wymienionych uprawnień, można się skontaktować ze „Staff In”. Dane kontaktowe znajdują się poniżej. Niezależnie od wszelkich innych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć skargę do organów nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

12. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Przetwarzania Danych w trakcie korzystania z Platformy bądź pytań dotyczących przysługującego prawa prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem:

rodo@staffin.pl

Staff In Sp. z.o.o.

z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Legionów 2, 50-047 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524280, wysokość kapitału zakładowego: 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, NIP 9512381837, REGON 147341916